Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV.365.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz.559 z póź.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 222, 221, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz.583 z póź. zm.), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 45 394 701,02 zł, w tym:
1. Dochody bieżące - 33 591 082,00 zł
2. Dochody majątkowe - 11 803 619,02 zł
1 jak w tabeli Nr 1.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 47 916 959,33 zł,
1 jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32 757 328,31 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25 894 894,31 zł, z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 187 692,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 707 202,00 zł;


2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 289 848,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 744 180,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 800 000,00 zł;
5) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia przez Gminę w kwocie 28 406,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 159 631,02 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 680 114,90 zł;
2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 2 479 516,12 zł;
1 jak w załączniku Nr 3.


§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 2 522 258,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
1 kredyty, pożyczki w kwocie 2 522 258,31 zł.


§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 003 704,86 zł. w tym:
1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 481 446,55 zł,

2 kredyty, pożyczki w kwocie 2 522 258,31 zł.


2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 481 446,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5 522 258,31 zł. w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 70 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
1 na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 600,00 zł,

2 na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 400,00 zł.


§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15 000,00 zł.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
1 dochody2 101 368,00 zł,

2 wydatki 2 101 368,00 zł.


§ 10. Ustala się dochody i wydatki, na które planuje się otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:
1 dochody249 000,00 zł,

2 wydatki249 000,00 zł.


§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 5 769 364,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
1 przychody4 360 000,00 zł

2 koszty4 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 360 565,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 5 522 258,31 zł, w tym na:
1 pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 522 258,31 zł,

2 pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 3 000 000,00 zł;


2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LIV.365.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2023.pdf (3,98MB)

PDFZalacznik1 LIV.365.2022.pdf (479,64KB)

PDFZalacznik2 LIV.365.2022.pdf (482,50KB)

PDFZalacznik3 LIV.365.2022.pdf (376,58KB)

PDFZalacznik4 LIV.365.2022.pdf (382,15KB)

PDFZalacznik5 LIV.365.2022.pdf (427,31KB)

PDFZalacznik6 LIV.365.2022.pdf (200,99KB)

PDFZalacznik7 LIV.365.2022.pdf (194,44KB)

PDFZalacznik8 LIV.365.2022.pdf (210,30KB)