Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-12-2022

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z póź. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę na lata 2023 — 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023—2028. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do zaciągania zobowiązań:
l . związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których vvynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w S 2 uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.267.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r, ze zmianami,w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDFZalacznik1 LIV.366.2022.pdf (996,96KB)