Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2023
 18 stycznia 2023

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 , poz. 530)

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe 
47-143 Ujazd ul. Mickiewicza 4

Wymiar czasu pracy  - 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe  o kierunku administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie oświatą,
 3. co najmniej 5 letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej  3 letni staż pracy na stanowisku o pokrewnym zakresie zadań,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy karta nauczyciela, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. obsługa komputera,
 4. znajomość zasad zarządzania, planowania i realizacji budżetu,
 5. komunikatywność, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe,
 2. wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu KP,
 3. nadzorowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenie ich scentralizowanej obsługi,
 4. opracowywanie założeń lokalnej polityki edukacyjnej i jej rozwoju
 5. nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:
  - opracowywanie wszelkiego rodzaju regulaminów, około oświatowych i innych przepisów,
  - współdziałanie przy ustalaniu potrzeb remontowych obiektów oświatowych,
  - analizowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych,
  - opracowywanie projektu budżetu oświaty, nadzór nad jego realizacją,
  - organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,
  - prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek oświatowych,
  - prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 6. prowadzenie spraw związanych z pracownikami młodocianymi,

4. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Okresowo praca w terenie – kontrola placówek oświatowych.

 1. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowym usytuowanych na I piętrze budynku (bez windy). Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4  godzin.. Praca w jednej zmianie. Zakres pracy na stanowisku wymaga przebywania w terenie. Praca z ludźmi w zespole i indywidualnie.
 2. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: umiejętność pracy z zespołem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.
 3. Oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 marca 2023r.

5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko,
 2. list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 4. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. świadectwa pracy, z zakończonych wcześniej okresów zatrudnienia,
 6. oświadczenie o stopniu niepełnosprawności, (jeżeli taka występuje)
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,  
 8. oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
 10. oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 11. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Zarządu Oświaty z uwzględnieniem  zasad współpracy z placówkami oświatowymi Gminy Ujazd, w formie pisemnej lub prezentacji.
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście   w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 7 w zaklejonych kopertach z napisem:

„Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe” elektronicznie podpisane kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub przesłać pocztą na w/w adres. w terminie do 01 lutego 2023r. do godziny 15.00
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

 

z up. Burmistrza Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza
 

PDFKlauzula informacyjna - stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze załącznik nr 1.pdf (138,09KB)
PDFKwestionariusz kandydata do pracy dla osoby rekrut. na stan. pomocnicze i urzędnicze.pdf (87,01KB)
PDFOświad. do celów rekr.w ram. naboru kandydat.na stanow. urzęd. w tym kierown.stanow. urzędnicze załącznik nr 3.pdf (88,68KB)
PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetw. danych wrażliwych - kandydat do pracy załącznik nr 2.pdf (92,24KB)