Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV.369.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 50,00 zł netto za l m 3 nieczystości ciekłych. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/246/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   .2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w.pdf (168,48KB)