Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.380.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 95 426,13 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 647,13 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 631,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 631,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 631,00 zł.


2. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 16,13 zł 1) dochody bieżące w kwocie 16,13 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,13 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 33 490,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 33 490,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 33 490,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 490,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 60 926,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 60 926,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 60 926,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 926,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 363,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 363,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 363,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 363,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 58 300,00 zł. I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 58 300,00 zł. 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 58 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 58 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 300,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 53 300,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 153 726,13 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 647,13 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 631,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 631,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 631,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 631,00 zł.2. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 16,13 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16,13 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 16,13 zł
Fundusz Pomocy.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 91 790,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 250,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 250,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 250,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 250,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 49 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 49 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 46 000,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.


3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 4 550,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 550,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 550,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 550,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.


4. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 33 490,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 33 490,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 490,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8 559,34 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 930,66 zł
Fundusz Pomocowy.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 60 926,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 60 926,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 60 926,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 194,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 194,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 732,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 363,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 363,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 363,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 363,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 363,00 zł.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.380.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022.pdf (207,92KB)

PDFZalacznik3 0050.380.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.380.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.380.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.380.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.380.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.380.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.380.2022.pdf (552,01KB)