Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.381.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 95 426,13 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 647,13 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 631,00 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 631,00 zł.
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 16,13 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,13 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 33 490,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 33 490,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 490,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 60 926,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 60 926,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 926,00 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 363,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 363,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 363,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 58 300,00 zł PSP- Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 58 300,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 58 300,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 800,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 153 726,13 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 647,13 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 631,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 16,13 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,13 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 91 790,00 zł PSP- Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 250,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 250,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 49 500,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 4 550,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 33 490,00 zł Fundusz Pomocy PSP - Ujazd
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 305,66 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 657,76 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,26 zł
PSP - Olszowa
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 300,00 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 951,73 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,63 zł
PSP - Jaryszów
§ 4350. Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379,84 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,45 zł
PP-Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 170,00 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,67 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 325,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 60 926,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 60 926,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 59 732,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 194,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 363,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 363,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 471,99 zł PSP- Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 900,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 200,00 zł § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 200,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 2 400,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 300,00 zł
PSP- Ujazd Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 571,99 Dział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 571,99 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 571,99 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 2 571,99 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 471,99 zł PSP- Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 900,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 200,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 2 400,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 300,00 zł
PSP- Ujazd Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 571,99 Dział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 2 571,99 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 571,99 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 2 571,99 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom