Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.383.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2022

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki nr 2425 położonej w Ujeździe, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. 0,3657 ha i wydzielono z niej działkę nr 2425/4, o pow. 0,0044 ha pod drogę publiczną.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , wydzielona działka nr 2425/4 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.11.2022 z dnia 08.07.2022 r. stała się ostateczna.
Cenę nabycia ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w dniu 24 października 2022 roku w wysokości:

1 29,00 zł za m 2 co daje kwotę: 1 276,00 zł
2 300,00 zł. za drzewa i krzewy rosnące na działce
3 500,00 zł. za ogrodzenie. Łączna kwota do zapłaty: 2 076,00 zł. (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).


§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Ujazd, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. ogłoszą w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 706 z dnia 18 lutego 2019 r., obowiązującą od dnia 05.03.2019 r. oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 04.03.2019 r. działka nr: 2425/4 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5KDD – tereny dróg publicznych klasy D-dojazdowe
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom