Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.392.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-11-2022

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz § 6 uchwały nr L.330.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 września 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ujazd (D.U.W. Op. z 2022 r., poz. 2571, z dnia 28.09.2022 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje rozpoczną się w dniu 11 listopada 2022 r. i trwać będą do 19 listopada 2022 r. § 3. 1. Konsultacje polegać będą na udostępnieniu treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Ujazd w Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej , wyłożenia do publicznego wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz u sołtysa sołectwa Stary Ujazd. 2. Konsultacje przeprowadza się w formie propozycji, uwag i opinii mieszkańców sołectwa Stary Ujazd na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
1) przesłanie uwag lub opinii na ww. formularzu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
2) przesłanie skanu wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres ; 3) złożenie uwag lub opinii na ww. formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.392.2022.pdf (169,55KB)

PDFZalacznik2 0050.392.2022.pdf (107,05KB)