Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV.376.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 40), art. 216 ust.2 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) . ”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd” – 868.944,00 zł . 2) .”Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -w 2021-2023 r. dokumentacja projektowa” - 94.556,00 zł. 3) . ”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową” – 370.000,00 zł. 4) . ”Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna” – 37.500,00 zł . 5) . ”Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd- Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową” – 37.500,00 zł. 6) . ”Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową” – 30.500,00 zł. 7) .‘’Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice ul.1 Maja - wraz z dokumentacją projektową’’ - 22.500,00 zł. 8) . ‘’Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w. m Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową’’- 38.500,00 zł. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na rok 2023 (dział 600 Transport i łączność – rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Ujazd, a Powiatem Strzeleckim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LV.376.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-01-2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w.pdf (175,82KB)