Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dz.1729 położona w Ujeździe

Zarządzenie Nr 0050.442.2023
Burmistrza Ujazdu

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie  przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane:

1. działka nr 1729 obręb Ujazd o powierzchni 0,0825 ha, zapisana w księdze wieczystej
nr OP1S/00056693/9.

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl  także w prasie  lokalnej oraz wywyższenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.442.2023
Burmistrza Ujazdu
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wywieszono dnia 31.01.2023 r.


WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej  wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.

Numer ewidencyjny

Powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

1.

1729

0,0825 ha

100 000,00 zł netto + 23 % VAT

OP1S/00056693/9

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o korzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki umożliwia jej zagospodarowanie  zgodnie z przeznaczeniem. Ograniczenia zabudowy mogą występować z uwagi na przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy oraz tereny pól uprawnych. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczna, wodociągową i kanalizacyjną, które dostępne są w granicach działki.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

10MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

 

*Cena netto nieruchomości osiągnięta w przetargu – przy zakupie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom