Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd

Zarządzenie Nr 0050.440.2023
Burmistrza Ujazdu

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie  przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane:

1. działka nr 2217/3  obręb Ujazd o powierzchni 0,0082 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

2. działka nr 2217/4 obręb Ujazd o powierzchni 0,0067 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

3. działka nr 2217/5 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

4. działka nr 2217/8 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl  także w prasie  lokalnej oraz wywyższenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.440.2023
Burmistrza Ujazdu
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wywieszono dnia 31.01.2023 r.


WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej  wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.

Numer ewidencyjny

Powierzchnia nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

1

2217/3

0,0082 ha

8 000,00 zł netto + 23% VAT

OP1S/00041847/6

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących - Kanał Gliwicki. W sąsiedztwie sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MN–19 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

2.

2217/4

0,0067 ha

7 000,00 zł netto + 23 % VAT

OP1S/00041847/6

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących - Kanał Gliwicki. W sąsiedztwie sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MN19– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

3

2217/5

0,0083 ha

8 000,00 zł netto + 23% VAT

OP1S/000041847/6

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących - Kanał Gliwicki. W sąsiedztwie sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MN19– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

4

2217/8

0,0083 ha

8 000,00 zł netto + 23% VAT

OP1S/00041847/6

Ujazd

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących - Kanał Gliwicki. W sąsiedztwie sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

*Cena netto nieruchomości osiągnięta w przetargu – przy zakupie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom