Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.441.2023
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) oraz Uchwały nr XXXIV.187.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd oraz Uchwały nr XXX.178.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. 1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablocie ogłoszeniowej w danej miejscowości. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                                                                  Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                                  (-) Hubert Ibrom