Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo-Budżetowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Nr 3/2023
z dnia 1 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 11 i 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
( Dz. U. z 2022, poz. 530) 

Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
do referatu Finansowo-Budżetowego

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd

Wymiar czasu pracy  - pełny etat

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe – Finanse i rachunkowość,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym, oraz przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 2. wymagany co najmniej roczny staż pracy w jednostce samorządowej na podobnym stanowisku,
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność sprawnej organizacji pracy, 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 3. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych na kontach jednostki,
 4. uzgodnienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 6. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów,

4. Warunki pracy

 1. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Budynek jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca na jednej zmianie.
 2. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: Umiejętność pracy z zespołem, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.
 3. Oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 marca 2023r.

5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko,
 2. list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 4. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. świadectwa pracy, z zakończonych wcześniej okresów zatrudnienia,
 6. oświadczenie o stopniu niepełnosprawności, (jeżeli taka występuje)
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,
 8. oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni  praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  pełnego etatu,
 10. oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 7 w zaklejonych kopertach z napisem:
  „Nabór na wolne stanowisko do referatu finansowo-budżetowego”
 • elektronicznie podpisane kwalifikowanym  podpisem elektronicznym
 • przesłać pocztą na w/w adres. 

w terminie do 15 lutego r. do godziny 13.00

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza
 

PDFKlauzula informacyjna - stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze załącznik nr 1.pdf (138,07KB)
PDFKwestionariusz.pdf (54,81KB)
PDFZałaczniki do ogloszenia.pdf (140,47KB)