Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Strona archiwalna

 

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

Katowice, 20 stycznia 2023

WOOSA20A5.2022.AK.5

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późno zm. - cyt. dalej jako .k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późno zm. - cyt. dalej jako "UUOŚ")

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu postanowienia znak: WOOŚA20A5.2022.AKA z dnia 19 stycznia 2023 r. w którym
stwierdzono, że warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 153, 199,
681,682,872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle" określone

w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 grudnia 2016 r. o znaku WOOŚ.4201.2.2016.AS2.14
są aktualne.

Postanowienie zostało wydane na wniosek pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
z siedzibą przy ul. Targowej 74 w Warszawie.

Na niniejszego postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
(00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach; 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, w godzinach od 8:00

do 15:00, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu:
(32) 42 06 800) lub w sposób wskazany wart. 49b § 1 k.p.a.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

                    Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od ............................. do ............................ .

40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, * tel. +48 (032) 42 06 801
c-mail: www.gov.pl/wcb/rdos-katowice