Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 27.02.2023, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd na rok 2023.

   PDFProjekt uchwały program opieki nad zwierzętami 2023.pdf (327,97KB)

  2. b. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla seniorów pod nazwą ,,Dom Seniora” będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

   PDFProjekt uchwały zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia.pdf (244,02KB)

  3. c. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (168,37KB)

  4. d. poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;

   PDFProjekt uchwały inkaso.pdf (115,89KB)

  5. e. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd;

   PDFProejkt uchwały zmieniająca diety dla organów wykonawczych.pdf (111,82KB)

   PDFProjekt uchwały wysokość diet po poprawce.pdf (111,96KB)

  6. f. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przez dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Ujazd;

   PDFProjekt sim.pdf (173,75KB)

   PDFuzasadnienie.pdf (69,81KB)

  7. g. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;

   PDFUchwała Nr LVI..2023 z 27.02.2023.pdf (173,14KB)

   PDFUchwała Nr LVI..2023 z 27.02.2023 uzasadnienie.pdf (162,58KB)

  8. h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok;
  9. i. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu;
 6. 6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego: "Rewitalizacja Palcu 1 Maja w Ujeździe-procedura przetargowa".
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.

  PDFSamorządowcy Opolszczyzny - przekazanie rezolucji.pdf (160,15KB)

  PDFUchwała Sejmiku Województwa Opolskiego ws. przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego pr.pdf (807,38KB)

 11. 11. Zakończenie posiedzenia.