Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI.377.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023

Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd zmienia się treść § 1, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd otrzymują miesięczną zryczałtowaną dietę z tytułu wykonywania obowiązków i zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisanych w statucie jednostki pomocniczej:
1) pełniący funkcję w miejscowościach Nogowczyce, Olszowa, Niezdrowice, Stary Ujazd, Jaryszów i Ujazd w wysokości 600,00 zł; 2) pełniący funkcję w miejscowościach: Klucz, Balcarzowice, Sieroniowice i Zimna Wódka w wysokości 700,00 zł".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uc.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023 zmieniająca uchwałę w.pdf (172,29KB)