Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI.380.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,,§ 3.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne w sposób uzależniony od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.
2. Odpłatność za jedną godzinę udzielonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej, kierując się poniższą tabelą: Tabela Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE
  Kwota dochodu na osobę (w zł) Kwota odpłatności za 1 godzinę usługi (w zł) dla:
    Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie
do 1.200,00 nieodpłatnie nieodpłatnie
do 1.300,00 2 2
do 1.500,00 4 4
do 1.600,00 6 6
do 1.700,00 8 7
do 1.800,00 10 9
do 1.900,00 12 10
do 2.000,00 14 12
do 2.200,00 16 14
do 2.400,00 18 16
do 2.600,00 20 18
do 2.800,00 22 20
do 3000,00 26 25
powyżej 3000,00 30 30
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
  Kwota dochodu na osobę (w zł) Kwota odpłatności za 1 godzinę usługi (w zł) dla:
    Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie
do 1200,00 nieodpłatnie nieodpłatnie
do 1300,00 4 4
do 1500,00 7 6
do 1600,00 9 7
do 1700,00 12 9
do 1900,00 15 11
do 2000,00 16 12
do 2100,00 17 13
do 2300,00 20 15
do 2500,00 24 17
do 2700,00 29 19
do 2900,00 30 21
do 3000,00 35 33
powyżej 3000,00 70 65

 

 2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: ,,§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia 1 kwietnia 2023 r. wynosi:
1) 38,00 zł – usługi opiekuńcze;
2) 100,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

 

PDF   .2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023 w sprawie zmiany uchwały w.pdf (239,10KB)