Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI.381.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso zmienia się treść § 2, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2. Inkasentami podatków są sołtysi poszczególnych miejscowości oraz inkasent dla miasta Ujazd:
Pan Muskała Rajmund – sołtys Klucza

Pani Giemsa Klaudia – sołtys Balcarzowic

Pan Grabiec Andrzej– sołtys Nogowczyc

Pani Szopa Sandra – sołtys Olszowej

Pani Lochmajer Jessica – sołtys Niezdrowic

Pan Golec Sebastian – sołtys Starego Ujazdu

Pani Michalska Małgorzata – sołtys Sieroniowic

Pan Sładek Andrzej – sołtys Zimnej Wódki

Pan Cyris Jakub – sołtys Jaryszowa

Pani Wloka Brygida – miasto Ujazd ".


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVI.381.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023 zmieniająca uchwałę w.pdf (173,14KB)