Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVi.383.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 928 710,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 18 000,00 zł. 1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 18 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 710,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 10 710,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 10 710,00 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 710,00 zł
1 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek elektryczny w kwocie 10 710,00 zł.


III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 900 000,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 400 000,00 zł. 1) dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 400 000,00 zł.


2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 500 000,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 500 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 318 125,00 zł. I. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 318 125,00 zł. 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 318 125,00 zł. 1) dochody majątkowe w kwocie 1 318 125,00 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 318 125,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 554 737,92 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 20 000,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 20 000,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł
„Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 20 000,00 zł.


II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 170 007,92 zł.
1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 170 007,92 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 170 007,92 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 170 007,92 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 170 007,92 zł
w tym Fundusz sołecki - Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł, Fundusz sołecki - Sieroniowice w kwocie 32 307,92 zł.III. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Utrzymanie gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 30 000,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł
„Modernizacja Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego” w kwocie 30 000,00 zł.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 334 730,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 318 125,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 318 125,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 318 125,00 zł
1 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych w kwocie 1 318 125,00 zł
„Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe” w kwocie 1 318 125,00 zł.2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 16 605,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 16 605,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 605,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 825 322,92 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 320 007,92 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 160 007,92 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 160 007,92 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160 007,92 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 463/5 w Sieroniowicach” w kwocie 160 007,92 zł
w tym Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 32 307,92 zł.


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 160 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 160 000,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 000,00 zł
Fundusz Pomocy.III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 710,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 10 710,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 210,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 210,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 210,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 500,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek elektryczny.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 436 605,00 zł.
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 920 000,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 920 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 920 000,00 zł
„Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe” w kwocie 920 000,00 zł.


2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 16 605,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 16 605,00 zł.
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 605,00 zł
„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 16 605,00 zł.


3. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 500 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 500 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500 000,00 zł.V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,00 zł. 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł.2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł. 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł
„Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej” w kwocie 30 000,00 zł.


§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 660 000,00 zł. Wolne środki, o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 660 000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 ”;
1. Zwiększa się wydatki.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 463/5w Sieroniowicach” w kwocie 160 007,92 zł (Dział 600,rozdz.60017),

b) „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe” w kwocie 920 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90001),

c) „ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 16 605,00 zł ( Dział 900,rozdz.90005),

d) „Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 921, rozdz.92195).


2. Zmniejsza się wydatki.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
a) „Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej” w kwocie 20 000,00 zł (Dział 400, rozdz.40002),

b) „Modernizacja Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego” w kwocie 30 000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023),

c) „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe” w kwocie 1 318 125,00 zł - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych (Dział 900, rozdz. 90001).


§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok ”;
1) Zwiększa się przychody
a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 660 000,00 zł.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVi.383.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-02-2023 w sprawie zmian budżetu i.pdf (261,34KB)