Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1729 obręb Ujazd

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.,

na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19,  47-143 Ujazd na II piętrze.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona na terenie Gminy Ujazd.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza do przetargu

Wadium

Termin zapłaty wadium

Termin przetargu

Godzina

Postąpienie

dz. 1729 obręb Ujazd o powierzchni

0,0825 ha

 

OP1S/00056693/9

Nieruchomość gruntowa niezabudowana obecnie stanowi teren pól uprawnych. Działka o kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o korzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki umożliwia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Ograniczenia zabudowy mogą występować z uwagi na przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy oraz tereny pól uprawnych. Położenie na obszarze gminy Ujazd stanowiącej siedzibę władz.

Działka posiada dostęp do ul. Traugutta o nawierzchni asfaltowej.

 Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

10MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej

100 000,00 zł netto + 23% VAT

5 000,00 zł

21.04.2024 r.

28.04.2023 r.

1200

1 000 zł

 

W/w nieruchomość  nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego, służebności, żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.

Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i w jej rejonie należy zapoznać
się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, ul. Skargi 1, tel. 77 463 70 58.

 

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 12, I piętro, tel. 77 404 87 55 lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.

 1. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który posiada oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem. Pełnomocnictwo winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dokument tożsamości i oryginał pełnomocnictwa.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i że nabycie następuje ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedłożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej małżonków.
 5. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu mogą być reprezentowane przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami. Pełnomocnictwo  winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dowód tożsamości i  oryginał pełnomocnictwa.
 6. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny w dniu przetargu stawić się osobiście wraz z odpisem z KRS, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości.

Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który posiada oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób. Pełnomocnictwo winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dowód tożsamości, oryginał pełnomocnictwa, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 21.04.2023 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd  nr konta: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 2. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 3-6, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wpłaty całej kwoty wadium.
 3. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 1. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym
  w zawiadomieniu, Burmistrz Ujazdu   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.

13. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19,
pok. nr 2, II piętro, tel. 77 4048754.

 

Ujazd, dnia 21.03.2023 r.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom