Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek nr 2217/3, 2217/4, 2217/5, 2217/8

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwiecień 2023 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19 na II piętrze.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w miejscowości Ujazd.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza do przetargu

Wadium

Termin wpłaty wadium

Termin przetargu

godzina

postąpienie

2217/3 obręb Ujazd o powierzchni 0,0082 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Bazaltowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

MN19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

8 000 zł. netto + 23% VAT

500 zł.

21.04.2023 r.

28.04.2023 r.

800

100 zł.

2217/4 obręb Ujazd o powierzchni 0,0067 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Bazaltowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

MN19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

7 000 zł. netto + 23% VAT

500 zł.

21.04.2023 r.

28.04.2023 r.

900

100 zł.

2217/5 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Bazaltowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

MN19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

8 000 zł netto + 23% VAT

 

 

 

500 zł

21.04.2023 r.

28.04.2023 r.

1000

100 zł

2217/8 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha

 

OP1S/00041847/6

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta o niekorzystnym stosunku boków. Kształt i wielkość działki utrudnia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka położona jest w mieście Ujazd, os. Piaski i posiada dostęp do drogi o nawierzchni z kostki betonowej ulicy Szafirowej. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

8 000 zł netto + 23% VAT

 

 

 

500 zł

21.04.2023 r.

28.04.2023 r.

1100

100 zł

 

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będących przedmiotem sprzedaży i w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

W/w nieruchomości  nie są obciążone prawem użytkowania wieczystego, służebności,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.

Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i w jej rejonie należy zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, ul. Skargi 1, tel. 77 463 70 58.

 

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 12, I piętro, lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.

 1. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących, którzy wniosą wadium i złożą pisemne zgłoszenie udziału  w przetargu.
 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który posiada oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem. Pełnomocnictwo winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dokument tożsamości i oryginał pełnomocnictwa.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i że nabycie następuje ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedłożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej małżonków.
 5. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu mogą być reprezentowane przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami. Pełnomocnictwo  winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dowód tożsamości i  oryginał pełnomocnictwa.
 6. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny w dniu przetargu stawić się osobiście wraz z odpisem z KRS, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości.

Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który posiada oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób. Pełnomocnictwo winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dowód tożsamości, oryginał pełnomocnictwa, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 21.04.2023 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd  nr konta: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości 6,25% ceny wywoławczej.
  Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu winno być złożone do dnia 21.04.2023 r. do godz. 13:00 bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
 3. Lista osób zakwalifikowanych w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 3-6, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wpłaty całej kwoty wadium.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 6. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Ujazdu   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.
 9. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 2, II piętro,
  tel. 077 4048754.

Ujazd, dnia 21.03.2023 r.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

- zgłoszenie udziału w przetargu ograniczonym - DOCXZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETRAGU OGRANICZONYM.docx (13,29KB)