Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5/2023 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w referacie inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych i koordynacji programów unijnych

Ogłoszenie o naborze 5/2023
z dnia 24 marca 2023r.

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530)


BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
do spraw planowania przestrzennego w referacie inwestycji, planowania przestrzennego, spraw komunalnych
i koordynacji programów unijnych

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd
Wymiar czasu pracy  - ½ etatu
Planowany termin zatrudnienia: od 1 maja 2023r.

1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie - preferowane budownictwo, administracja,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo,
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy,
 6. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu  przestrzennym, prawo budowlane, o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

2. Wymagania dodatkowe

 1. mile widziany staż pracy w jednostce samorządowej,
 2. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet), prawo jazdy kat. B,
 3. komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw z planowania przestrzennego obejmujące ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należące do zadań własnych Gminy w tym:

 1. koordynacja realizacji polityki przestrzennej gminy poprzez przeprowadzanie procedury sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. prowadzenie prac z zakresu sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, w tym sporządzanie projektów stosowanych uchwał,
 3. nadzór nad realizacją ustaleń obowiązkowych planów miejscowych,
 4. zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,
 5. okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych,
 6. prowadzenie ewidencji zatwierdzanych planów i zmian,
 7. przyjmowanie wniosków do zmian w planie i udzielanie stosownych odpowiedzi,
 8. przygotowanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 9. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 10. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
 11. przygotowanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgodnień planów z gminami ościennymi,
 12. prowadzenie ewidencji aktów notarialnych,
 13. ustalanie opłat w drodze decyzji za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy zbyciu nieruchomości przez właściciela,
 14. opracowywanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
 15. opiniowanie lokalizacji i projektów szyldów reklamowych.
 16. wykonywanie zadań z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.

4. Warunki pracy
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Budynek jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym. Praca w jednej zmianie. Zakres pracy na stanowisku wymaga przebywania w terenie. Praca z ludźmi w zespole i indywidualnie.

Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: Umiejętność pracy z zespołem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym uprawnienia oraz staż pracy (świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje)
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
 • oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.

6. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: 

„Nabór na wolne stanowisko pracy 
do spraw planowania przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe"

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd, pokój Nr 7, w terminie do 6 kwietnia 2023 r. do godziny 15,00 elektronicznie podpisane kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub przesłać pocztą na w/w adres.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

 

Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza
 

PDFKlauzula informacyjna - stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze załącznik nr 1.pdf (138,08KB)
PDFKwestionariusz.pdf (54,81KB)
PDFZałaczniki do ogloszenia.pdf (140,47KB)