Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII.389.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe”, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII.93.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 782, zwanego dalej zmianą planu. 2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku do uchwały.
3. Zakres zmiany planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVII.389.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w.pdf (325,07KB)

PDFZalacznik1 LVII.389.2023.pdf (70,14KB)