Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII.391.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40), art. 211, 212, 218, 220, ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 260 679,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 563,00 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 563,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 563,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563,00 zł.


II. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 147 000,00 zł.
1. Rozdział 75615 Wpływ y z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 147 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 147 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 147 000,00 zł.


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 46 500,00 zł.
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane gospodarką odpadami w kwocie 41 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 41 500,00 zł
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 500,00 zł.


2. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.


V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 14 616,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 14 616,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 14 616,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 616,00 zł.


VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,00 zł.
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 13 424,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 13 424,00 zł. 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 424,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 13 424,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 424,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 82 642,88 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł. 1. Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 80 642,88 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 53 642,88 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 53 642,88 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 642,88 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 53 642,88 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 11 000,00 zł4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 9 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 9 000,00 zł5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 358 293,78 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 563,00 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 563,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 563,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 563,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 563,00 zł.II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 500,00 zł.
1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 2 500,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 500,00 zł
1 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500,00 zł „Zakup przenośnego analizatora wydechu ”;III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł.IV. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 28 395,90 zł.
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 28 395,90 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 28 395,90 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 395,90 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 920,00 zł

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 475,90 zł.V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 218,88 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 12 218,88 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 218,88 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 218,88 zł
1 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 218,88 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000,00 zł.
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane gospodarką odpadami w kwocie 50 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000,00 zł.VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 214 616,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 214 616,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 214 616,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 214 616 zł
1 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł,

2 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 616,00 zł
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie ”;§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 28 395,90 zł. 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 395,90 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023 ”;
1) Zwiększa się dotację na zadania bieżące
a) § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł ( Dział 921, rozdz.92109 ),

b) § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 616,00 zł (Dział 921, rozdz.92109)
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie ”;


§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 ”;
1. Zwiększa się wydatki
Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) „Zakup przenośnego analizatora wydechu” w kwocie 2 500,00 zł ( Dział 754, rozdz.75405)


§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„ Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok ”;
1) Zwiększa się przychody
a) § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 395,90 zł.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVII.391.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok.pdf (258,58KB)