Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII.393.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice”, uchwalonego Uchwałą Nr X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2015 r. poz. 1993, zwanego dalej zmianą planu. 2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku do uchwały.
3. Zakres zmiany planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVII.393.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.pdf (812,81KB)

PDFZalacznik1 LVII.393.2023.pdf (559,16KB)