Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.395.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 8 955,94 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 64,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 64,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 64,94 zł.
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 64,94 zł 1) dochody bieżące w kwocie 64,94 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64,94 zł.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 480,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 7 480,00 zł. 1) dochody bieżące w kwocie 7 480,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 480,00 zł
Fundusz Pomocy.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 347,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 197,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 197,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197,00 zł.


2. Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 150,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 150,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 40 500,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł. 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 000,00 zł.


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 34 000,00 zł.
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 34 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 34 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 000,00 zł.


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 1 500,00 zł.
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 500,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 72 079,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 000,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 90,00 zł.
1. Rozdział 80195 Szkoły podstawowe w kwocie 90,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 90,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90,00 zł.


III. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2 356,00 zł.
1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 2 256,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 256,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 256,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2 256,00 zł.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 100,00 zł.IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 54 200,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 500,00 zł.2. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 700,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 16 700,00 zł.3. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 37 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 400,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 400,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 10 433,00 zł.
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 933,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 933,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 933,00 zł.


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 500,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 40 534,94 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 64,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 64,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 64,00 zł
Fundusz Pomocy.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 90,00 zł.
1. Rozdział 80195 Szkoły podstawowe w kwocie 90,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 90,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 90,00 zł.III. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2 420,94 zł.
1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 2 256,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 256,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 256,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 256,00 zł.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100,00 zł.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 64,94 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 64,94 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64,94 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 52,58 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12,36 zł.IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 20 200,00 zł.
1. Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 3 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 500,00 zł.2. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 16 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 16 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 700,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 16 700,00 zł.V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 480,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 7 480,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 480,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 480,00 zł
Fundusz Pomocy.


VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 10 280,00 zł.
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 933,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 933,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 933,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 533,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 400,00 zł.2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 197,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 197,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 197,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 197,00 zł.3. Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 150,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8,20 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8,20 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 141,80 zł
Fundusz Pomocy.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.395.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022.pdf (235,10KB)

PDFZalacznik3 0050.395.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.395.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.395.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.395.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.395.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.395.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.395.2022.pdf (552,01KB)