Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.397.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 8 955,94 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 64,00 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 64,94 zł. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 64,94 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64,94 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 480,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 7 480,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 480,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 1 347,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 197,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197,00 zł.
Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 150,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 40 500,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 000,00 zł § 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 000,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 34 000,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 34 000,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 000,00 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 500,00 zł
§ 2010. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 72 079,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 90,00 zł Rozdział 80195 Szkoły podstawowe w kwocie 90,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2 356,00 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 2 256,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 54 200,00 zł. Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 500,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł 16 700,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 700,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 37 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 33 600,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 10 433,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 933,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 8 933,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 500,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 500,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 40 534,94 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 64,00 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 64,00 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł
Fundusz Pomocy GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 90,00 zł. Rozdział 80195 Szkoły podstawowe w kwocie 90,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2 420,94 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 2 256,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 256,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 64,94 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52,58 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 8,36 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 20 200,00 zł. Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 3 500,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 16 700,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 480,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 7 480,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 480,00 zł
Fundusz Pomocy OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 10 280,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 933,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 533,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 197,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197,00 zł
Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 150,00zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 141,80 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,20 zł
Fundusz Pomocy
§ 4. 525,61 zł
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 144,75 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 526,61 zł. Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 525,61 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 900,00 zł. Rozdział 80195 Szkoły podstawowe w kwocie 900,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 4 019,00 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 919,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 919,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 3 100,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 250,00 zł. Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 3 250,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 949,14 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 949,14 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 949,14 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 949,14 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 144,75 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 526,61 zł. Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,61 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 900,00 zł. Rozdział 80195 Szkoły podstawowe w kwocie 900,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 4 019,00 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 919,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 3 100,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 250,00 zł. Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 3 250,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 3 250,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki- Sieroniowice w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 949,14 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 949,14 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,14 zł
Fundusz sołecki- Stary Ujazd w kwocie 949,14,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom