Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.398.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 821 213,68 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł § 0970. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł 3 900,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15 900,00 zł. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
§ 0350. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej w kwocie 3 900,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł
§ 0500. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 790 313,68 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 790 313,68 zł
§ 2180. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 790 313,68 zł
1 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy w kwocie 563 040,00 zł
2 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 153 000,00 zł
3 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 74 273,68 zł

§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 191 541,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 130 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 130 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 591,00 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 591,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 591,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000,00 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 40 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 17 950,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 17 950,00 zł
§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 17 950,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 012 754,68 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 170 000,00 zł . Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 160 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 160 000,00 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 790 313,68 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 790 313,68 zł OPS Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy w kwocie 563 040,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 552 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 050,00zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł
OPS Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 153 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł
Urząd Miejski –Gminny Koordynator Ochrony Powietrza Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 74 273,68 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,35 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 72 817,33 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 3 591,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 3 591,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 33 850,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 33 850,00 zł
§ 2800. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 900,00 zł
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie ”;

§ 6220. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 950,00 zł
„Wykonanie piłkochwytów na boisku przy Świetlicy wiejskiej w Nogowczycach ”;

§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 523,98 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 800,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 800,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 550,00 zł
PP-Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 850,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 350,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 500,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 10 100,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 10 100,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 523,98 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 523,98 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 523,98 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 523,98 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 3 750,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3 750,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 20 523,98 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 800,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 800,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 400,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł
PP-Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 850,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 350,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 10 100,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 10 100,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 523,98 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 523,98 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,98 zł
Fundusz sołecki- Olszowa w kwocie 523,98 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
Fundusz sołecki- Niezdrowice w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 3 750,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3 750,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom