Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.399.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) oraz § 14 Uchwały Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 60 095,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 224,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 224,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 224,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł
Fundusz Pomocy.


II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 37 151,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 37 151,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 37 151,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 151,00 zł
Fundusz Pomocy.


III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 720,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 22 720,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 22 720,00 zł
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 720,00 zł
Fundusz Pomocy.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 23 375,00 zł. I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 23 375,00 zł. 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00 zł.


2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 11 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł.


3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 86,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 86,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86,00 zł.


4. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 289,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 289,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 289,00 zł.


5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 91 932,04 zł. I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 600,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 63 350,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 36 570,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 36 570,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 570,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 16 570,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 6 430,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 430,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 430,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 300,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 130,00 zł.3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 350,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 350,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 350,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 350,00 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 23 375,00 zł.
1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00 zł.


2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 11 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł.


3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 86,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 86,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86,00 zł.


4. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 289,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 289,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 289,00 zł.


5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.


V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 307,04 zł.
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 4 307,04 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 307,04 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 307,04 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 307,04 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 128 652,04 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 224,00 zł. 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 224,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 224,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 224,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 224,00 zł
Fundusz Pomocy.II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 600,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 600,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100 501,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 61 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 61 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 26 300,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 700,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 350,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 350,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 050,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 000,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.


4. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 37 151,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 37 151,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 151,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 34 651,00 zł,

2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł.
Fundusz PomocowyIV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 720,00 zł.
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 22 720,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 22 720,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 720,00 zł
Fundusz Pomocy.


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł.
1. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 300,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 300,00 zł.VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 307,04 zł.
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 4 307,04 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 307,04 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 307,04 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 4 307,04 zł.§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Hubert Ibrom

PDF   Zarządzenie Nr 0050.399.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022.pdf (240,52KB)

PDFZalacznik3 0050.399.2022.pdf (372,17KB)

PDFZalacznik4 0050.399.2022.pdf (288,67KB)

PDFZalacznik5 0050.399.2022.pdf (431,06KB)

PDFZalacznik6 0050.399.2022.pdf (200,86KB)

PDFZalacznik7 0050.399.2022.pdf (199,48KB)

PDFZalacznik8 0050.399.2022.pdf (210,47KB)

PDFZalacznikTABELA_NR_2 0050.399.2022.pdf (552,01KB)