Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.400.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 60 095,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 224,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 224,00 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 37 151,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 37 151,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 151,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 720,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 22 720,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 720,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 23 375,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 23 375,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł § 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 5 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 11 000,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 11 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 86,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 86,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 289,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 3 289,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4 000,00 zł
§ 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 4 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 91 932,04 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 600,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 63 350,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 36 570,00 zł PSP Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 600,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 970,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 6 430,00 zł PSP Jaryszów
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł
PSP Olszowa
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 300,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20 000,00 zł GZO
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 350,00 zł PSP Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 23 375,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 11 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 86,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 289,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 748,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 300,00 zł
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 307,04 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 4 307,04 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 307,04 zł
sprzedaż węgla
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 128 652,04 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 224,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 224,00 zł § 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł
Fundusz Pomocy Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 600,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 600,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100 501,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 61 000,00 zł PSP Ujazd
§ 4260. Zakup energii w kwocie 20 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 600,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł
PSP Olszowa
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 300,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 1 000,00 zł PSP Jaryszów
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 350,00 zł PSP Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 37 151,00 zł Fundusz Pomocy PSP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 440,63 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 146,80 zł
PSP - Olszowa
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 403,53 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 305,04 zł
PSP - Jaryszów
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 501,64 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 121,24 zł
PP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 438,88 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,24 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 720,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 22 720,00 zł
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 720,00 zł
Fundusz Pomocy Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 300,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 300,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 307,04 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 4 307,04 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł
sprzedaż węgla
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 211 101,93 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 53 130,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 32 530,00 zł PSP -Ujazd
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 500,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 400,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł
§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 800,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 18 800,00 zł PSP - Jaryszów
§ 4260. Zakup energii w kwocie 9 000,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 70,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł PSP - Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 7 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 125 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 125 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 000,00 zł
sprzedaż węgla Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 24 771,93 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 24 771,93 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 771,93 zł
Fundusz sołecki - Jaryszów w kwocie 24 771,93 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 211 101,93 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 53 130,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 32 530,00 zł PSP -Ujazd
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00zł
§ 4360. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł
PSP - Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 6 800,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 700,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 18 800,00 zł PSP - Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 800,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł PSP - Jaryszów
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 7 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 125 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 125 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł
sprzedaż węgla Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 24 771,93 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 24 771,93 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 24 771,93 zł
Fundusz sołecki - Jaryszów w kwocie 24 771,93 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 67 800,00 zł Organ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 67 800,00 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane gospodarką odpadami w kwocie 67 800,00 zł § 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 800,00 zł
§ 8. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 67 800,00 zł Urząd Miejski Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 67 800,00 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane gospodarką odpadami w kwocie 67 800,00 zł § 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 800,00 zł
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom