Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.403.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loaktorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 ze zmianami) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLI.240.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia kontroli społecznej przy realizacji postanowień Uchwały Nr XLI.240.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd powołuję Społeczną Komisję Mieszknaiową w składzie:
1. Przygoda Piotr - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe,
2. Mojza Sybilla - kierownik grupy remontowej w Zakładzie Gospdoarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe,
3. Muskała Rajmund - Radny Rady Miejskiej w Ujeździe,
4. Bachen Małgorzata - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe,
5. Ewelina Wientzek - inspektor Referatu Gosposdarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

§ 2. Zakres czynności Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.403.2022.docx (7,18KB)