Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.406.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2022

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846 i 2185) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Ujazdu Nr 0050.349.2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu, wprowadza się następujące zmiany: w § 3 ust.3 zastępuje się ust.2 w brzmieniu:
Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Komisji:

1) nieobecnemu na posiedzeniu, bez względu na przyczynę tej nieobecności,
2) który jest jednocześnie członkiem zespołu opracowującego opiniowany projekt,
3) który jest jednocześnie pracownikiem Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom