Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.415.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2022

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki nr 1009 położonej w Zimnej Wódce, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. 5,2556 ha i wydzielono z niej działkę nr 1009/2, o pow. 0,0596 ha pod drogę publiczną. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych rokowań w dniu 08 grudnia 2022 roku w wysokości:
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), wydzielona działka nr 1009/2 z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.16.2019 z dnia 20.11.2020 r. stała się ostateczna.
1 wartość prawa użytkowania wieczystego: 27 249,00 zł.
2 wartość zabudowy: 33 289,00 zł. Łączna kwota odszkodowania:
60 538,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXIII/101/04 z dnia 06.07.2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 60, poz. 1656, z dnia 08.09.2004 r., obowiązującą od dnia 23.09.2004 r. oraz zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Seroniowice, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXIX.236.2018 z dnia 29.01.2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 473 z dnia 14.02.2018 r., obowiązującą od dnia 01.03.2018 r. oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.17.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27.02.2018 r., działka nr: 1009/2 - oznaczona jest symbolem KD.
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom