Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.417.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 30-12-2022

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) oraz pkt. X Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI.335.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Danuta Ogaza - Sekretarz Gminy
2. Katarzyna Ciołczyk- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Joanna Muskała - Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych
4. Jessica Lochmajer- przedstawiciel organizacji pozarządowej (KGiGW w Niezdrowicach)

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Hubert Ibrom