Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.418.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559 z późn.zm), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 106 576,55 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 622,55 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 622,55 zł § 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 622,55 zł
Fundusz Pomocy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 33 643,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 33 643,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 643,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 70 646,00 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 70 646,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 646,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 855 Rodzina w kwocie 1 665,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 1 665,00 zł
§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 665,00 zł
Fundusz Pomocy
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 23 800,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 23 800,00 zł PSP- Ujazd
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 500,00 zł
PSP- Jaryszów
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł
§ 3. 12 000,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 142 376,55 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 622,55 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 622,25 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 622,55 zł
Fundusz Pomocy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 57 443,00 zł PSP- Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 1 500,00 zł
PSP- Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w kwocie 1 300,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 600,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 12 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł
GZO Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 6 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł
Fundusz Pomocy Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 33 643,00 zł PSP - Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 295,20 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 913,37 zł
PSP - Olszowa
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 820,62 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 186,12 zł
PSP - Jaryszów
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 840,50 zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 986,54 zł
PP-Ujazd
§ 4750. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 914,31zł
§ 4850. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186,34 zł
GZO
§ 4370. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz Pomocy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 70 646,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 70 646,00 zł OPS
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy
§ 3280. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 728,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 1 665,00 zł. Rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 1 665,00 zł
§ 3290. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 610,90 zł
§ 4740. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,10 zł
Fundusz Pomocy
§ 4. 90 780,00 zł
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 153 593,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 93 190,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 780,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 2 410,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 550,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 550,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 550,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 46 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 46 600,00zł PSP- Ujazd
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł
PSP- Olszowa
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł
OPS Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 753,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 753,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 7 500,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 7 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł
§ 5. 90 780,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 153 593,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 93 190,00 zł Rozdział 75023 Utrzymanie gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 280,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 2 410,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 410,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 550,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 550,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 050,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 46 600,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 46 600,00zł PSP- Ujazd
§ 4260. Zakup energii w kwocie 12 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
PSP- Olszowa
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 500,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 600,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł
OPS Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 753,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 753,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 753,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Dodatek węglowy Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 7 500,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 7 500,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom