Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.419.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz §1 ust. 7 Załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXXIX.255.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. poz. 3242), §1 ust. 6 Załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr LII.354.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. poz. 3345) zmieniającej uchwałę nr XXXIX.255.2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do stosowania wymienione poniżej wzory dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza:
1) Wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1,
2) Umowa dotacji – załącznik nr 2,
3) Wniosek o płatność – załącznik nr 3,
4) Protokół odbioru prac wykonawcy wymiany źródła ciepła – załącznik nr 4,
5) Protokół odbioru prac wykonawcy instalacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – załącznik nr 5
6) Protokół z przeprowadzonej kontroli – załącznik nr 6.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.304.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 30.12.2021 r.w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.419.2022 .pdf (806,00KB)

PDFZalacznik2 0050.419.2022 .pdf (628,81KB)

PDFZalacznik3 0050.419.2022 .pdf (861,67KB)

PDFZalacznik4 0050.419.2022 .pdf (856,75KB)

PDFZalacznik5 0050.419.2022 .pdf (638,54KB)

PDFZalacznik6 0050.419.2022 .pdf (436,25KB)