Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII.394.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018,poz. 1007; M.P. z 2022 r. poz. 1287) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2960) wprowadza się następujące zmiany: w § 1 oraz § 2 uchwały wyrazy ,,150%”, zastępuje się wyrazami ,,200%”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   .2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023 w sprawie zmiany uchwały w.pdf (171,45KB)