Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII.396.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2023 r. poz.40 z późn.zm ), art.6 ust.2.pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.). Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Ujazd na 2023 r. Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach pożyczki długoterminowej w wysokości 99 980,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Niezdrowicach wraz z doposażeniem szatni sportowej i zakupem tablic edukacyjnych o lesie”, na które Stowarzyszenie pozyskało wsparcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach dofinansowania operacji, o której mowa w § 1.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ujazd a Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVIII.396.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy i.pdf (169,19KB)