Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII.397.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 220,221 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 1 273 541,61 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 717 802,61 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 630 802,61 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 630 802,61 zł
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 630 802,61 zł
1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 630 802,61 zł.


2. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 87 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwoc 87 000,00 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 87 000,00 zł
1 środki europejskie w kwocie 87 000,00 zł.


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 347 188,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 175 201,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 175 201,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 201,00 zł.


2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 171 987,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 171 987,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 987,00 zł.


III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 885,00 zł.
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 885,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 885,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 885,00 zł.


IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200 000,00 zł.
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 200 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 000,00 zł.


V. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 666,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 666,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 6 666,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 666,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 511 899,79 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 7 000,00 zł . 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 7 000,00 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 130 000,00 zł.
1. Rozdział 75023 Utrzymanie gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 130 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 130 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 130 000,00 zł
„Modernizacja Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego” w kwocie 130 000,00 zł.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 347 188,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 175 201,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 175 201,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 175 201,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175 201,00 zł.2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 171 987,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 171 987,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 171 987,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 171 987,00 zł.IV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 27 711,79 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 22 711,79 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 22 711,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 711,79 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 711,79 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 22 711,79 zł.


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 385 441,40 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 262 802,61 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 1 262 802,61 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 1 262 802,61 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 262 802,61 zł
„Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe” w kwocie 1 262 802,61 zł.

II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 527 188,00 zł.
1. (w tym dofinansowanie zadań własnych w kwocie 175 201,00 zł)
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 175 201,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 175 201,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 175 201,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175 201,00 zł.2. ( w tym dofinansowanie zadań własnych w kwocie 171 987,00 zł)
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 171 987,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 171 987,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 171 987,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 171 987,00 zł.3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 180 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 180 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 180 000,00 zł
1 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 180 000,00 zł.IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 130 000,00 zł.
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 130 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 130 000,00 zł.V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 885,00 zł.
1. w kwocie 1 885,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1) wydatki bieżące w kwocie 1 885,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 885,00 zł.


VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 266 188,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 30 188,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 30 188,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 188,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 188,00 zł.2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 36 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 36 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł
„Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 36 000,00 zł.

3. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200 000,00 zł.VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 187 377,79 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 187 377,79 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 666,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 666,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 666,00 zł
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie”. ”;2) wydatki majątkowe w kwocie 180 711,79 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180 711,79 zł
w tym Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 29 711,79 zł „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul Polnej 1A” w kwocie 180 711,79 zł.

VIII. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł
1 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 699 980,00 zł. 1 Wolne środki ,o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 699 980,00 zł.

§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie rozchodów w kwocie 99 980,00 zł. 1 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 99 980,00 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023”: ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania bieżące
a) § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 180 000,00 zł ( Dział 801, rozdz.80113 )

b) § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 666,00 zł ( Dział 921, rozdz.92109 )
„Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie”. ”;


§ 7. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023 ”;
1. Zwiększa się dotację na zadania inwestycyjne
a) § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł (Dział 900, rozdz. 90005) „Dofinansowanie do wymiany pieców”


2. Zwiększa się dotację na zadania bieżące
a) § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł (Dział 926, rozdz. 92695)


3. Zmniejsza się dotację na zadania bieżące
a) § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł (Dział 921, rozdz. 92195).


§ 8. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 ”;
1. Zwiększa się wydatki
Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) „Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe” w kwocie 1 262 802,61 zł (Dział 600, rozdz.60017)

b) „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul Polnej 1A” w kwocie 180 711,79 zł (Dział 921, rozdz.92109).
Dotacje na zadania inwestycyjne

a) „ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 36 000,00 zł (Dział 900, rozdz.90005).


2. Zmniejsza się wydatki
Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) „Modernizacja Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego” w kwocie 130 000,00 zł (Dział 750, rozdz.75023).


§ 9. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
„ Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok ”;
1. Zwiększa się przychody
a) § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 699 980,00 zł


2. Zwiększa się rozchody
a) § 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 99 980,00 zł.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LVIII.397.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-04-2023 w.pdf (283,13KB)