Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.421.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-01-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1718), Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady przekazywania i rozliczania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.
2. Środki na dotacje przedmiotowe ustalane są corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Ujeździe, w oparciu o szczegółową kalkulację kosztów sporządzoną przez zakład budżetowy na dany rok budżetowy.

§ 2. 1. Dotacje przedmiotowe są przekazywane na rachunek zakładu budżetowego sukcesywnie po 1/12 w kwoty przyznanej w budżecie gminy, do 15 dnia każdego miesiąca.
2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zadań objętych dotacją przedmiotową powodującego wzrost wydatków, na uzasadniony wniosek Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego Burmistrz Ujazdu może przyśpieszyć przekazywanie dotacji pod warunkiem nie przekroczenia limitu środków dla jednostek dotowanych i posiadaniu środków na rachunku bankowym Gminy Ujazd.

§ 3. 1. Rozliczenie dotacji Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe w następujących terminach:
1) częściowe rozliczenie dotacji przedmiotowych do 25 lipca i 25 stycznia – sporządzane według stanu na koniec każdego półrocza (zgodnie z załącznikiem nr 1),
2) roczne rozliczenie dotacji przedmiotowych składane jest w terminie do 25 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona (zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 4. Zakład budżetowy otrzymujący dotacje przedmiotowe jest obowiązany prowadzić ewidencję przychodów i kosztów w sposób umożliwiający ich prawidłowe rozliczenie, m.in. poprzez określenie źródeł finansowania, wielkości zaangażowania środków, a także wartości i ilości sprzedanych usług, na które ustalono odrębne stawki dotacji.
§ 5. 1. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek Gminy Ujazd w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem jej w nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy wraz z odsetkami liczonymi tak jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji lub od dnia stwierdzenia tych okoliczneości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.16.2015 z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.421.2023.docx (6,08KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.421.2023.docx (6,23KB)