Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.422.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykazy o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni. 2. Informacja o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablocie ogłoszeniowej w danej miejscowości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXZałącznik nr 1 0050.422.2023.docx (7,77KB)

DOCXZałącznik nr 2 0050.422.2023.docx (7,18KB)