Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

9/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

OGŁOSZENIE O NABORZE  Nr 9/2023 
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2022r. poz. 530)
Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd

Wymiar czasu pracy  - pełny etat
Podjęcie pracy 1 lipiec 2023 roku

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający tytuł zawodowy magistra
 3. doświadczenie zawodowe: wymagany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia
 7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy.

3. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów ustaw:
  - prawo o aktach stanu cywilnego
  - kodeks rodzinny i opiekuńczy
  - o ewidencji ludności,
  - o zmianie imienia i nazwiska,
  - o ochronie danych osobowych
  - o dowodach osobistych
  - kodeks postepowania administracyjnego
  - o samorządzie gminnym
  - o finansach publicznych
 2. dobra znajomość obsługi komputera, (znajomość pracy w systemie Źródło)
 3. znajomość systemu EZD
 4. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność w działaniu, umiejętność sprawnej organizacji pracy, 
 5. prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego i Referatem Spraw Obywatelskich i Obronnych, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań referatu.
 2. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie cywilnym, konwencjach międzynarodowych, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz w przepisach o archiwach państwowych i przepisach o statystyce, w tym:
  - rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  - występowanie o nadanie numeru pesel,
  - wydawanie odpisów aktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  - przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń, o wstąpieniu w związek małżeński, osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska przed zawarciem związku małżeńskiego
  - wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o stanie cywilnym, stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  - wykonywanie zadań w zakresie:
            - wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego,
            - nanoszenia zmian, uzupełniania, odtwarzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
            - dokonywania zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków Sądowych, decyzji
              administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych,
  - Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 3. Obsługa interesantów w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 4. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji w zakresie ewidencji mieszkańców.
 5. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych, Pesel.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności i spisów wyborców,
 7. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 8. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w zakresie sporządzania spisów wyborców,
 9. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisu ludności.
 10. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 11. Realizacja zadań ustawowych w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. Opracowywanie i aktualizowanie planów w tym zakresie w oparciu o wytyczne Wojewody, Starosty.
 12. Realizowanie przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych, wykonywanych w ramach przygotowań obronnych gminy. 
 13. Planowanie działalności, koordynowanie przygotowań i realizacji zadań OC na obszarze gminy.
 14. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego,
 15. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli i ich rejestracja,
 16. Organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego i rocznic urodzin.
 17. Prowadzenie Rejestru instytucji kultury.
 18. Prowadzenie spraw związanych z wspieraniem kultury fizycznej i sportu. 
 19. Nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 20. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 21. Prowadzenie punktu potwierdzania Profilu zaufanego
 22. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Warunki pracy

 1. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Budynek jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym. Praca w jednej zmianie. Zakres pracy na stanowisku wymaga przebywania w terenie. Praca z ludźmi w zespole i indywidualnie
 2. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: Umiejętność pracy z zespołem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.

6. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym uprawnienia,
 • świadectwa pracy, potwierdzające staż pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, że  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
 • oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.
 • podpisana klauzula informacyjna

7. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

„Nabór na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych”

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd, pokój Nr 7, w terminie do 16 maja  r. do godziny 15.00, elektronicznie podpisane kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub przesłać pocztą na w/w adres.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza


PDFKlauzula informacyjna - stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze załącznik nr 1.pdf (139,81KB)
PDFKwestionariusz.pdf (54,81KB)
PDFZałaczniki do ogloszenia.pdf (142,04KB)