Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych

OGŁOSZENIE O NABORZE  Nr 10/2023 
z dnia 23 maja 2023 r.

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2022r. poz. 530)

Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie  Spraw Obywatelskich i Obronnych 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd

Wymiar czasu pracy  - pełny etat
Podjęcie pracy 1 lipiec 2023 roku

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający tytuł zawodowego magistra lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia
 6. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym   stanowisku pracy.

3. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów ustaw:
  - o dowodach osobistych
  - o samorządzie gminnym
  - o finansach publicznych
  - o powszechnym obowiązku obrony RP
  - kodeks postepowania administracyjnego,
 2. mile widziany 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym,
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność w działaniu, umiejętność sprawnej organizacji pracy,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  a) przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości,
  b) wydawanie dowodów osobistych oraz prowadzenie archiwum w postaci kopert dowodowych,
  c) prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
  d) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
  e) przyjmowanie wniosków o unieważnienie dowodów osobistych,
 2. Z zakresu ustawy o kulturze
  a) organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury,
  b) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury.
 3. Z zakresu ustawy o kulturze fizycznej
  a) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
  b) realizacja zadań związanych z utrzymaniem urządzeń kultury fizycznej,
 4. Z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  a) prowadzenie rejestru i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  b) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
  c) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny,

5. Warunki pracy

 1. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Budynek jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym. Praca w jednej zmianie. Zakres pracy na stanowisku wymaga przebywania w terenie. Praca z ludźmi w zespole i indywidualnie.
 2. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: Umiejętność pracy z zespołem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.

6. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym uprawnienia,
 • świadectwa pracy, potwierdzające staż pracy  lub w razie pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
 • oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.
 • Podpisana klauzula informacyjna

7. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  „Nabór na wolne stanowisko pracy w referacie spraw obywatelskich i obronnych” osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd, pokój Nr 7, w terminie do 6 czerwca 2023r. do godziny 15.00, elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać pocztą na w/w adres.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

Z up. Burmistrza Ujazdu
Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza


PDFKlauzula informacyjna - stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze załącznik nr 1.pdf (139,82KB)
PDFKwestionariusz.pdf (54,81KB)
PDFZałaczniki do ogloszenia.pdf (140,48KB)