Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11/2023 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego

OGŁOSZENIE O NABORZE  Nr 11/2023
z dnia 23 maja 2023 r.

Na podstawie art. 11 i 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530)

Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Organizacyjno-Gospodarczego

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Ujeździe
ul. Sławięcicka 19  47-143  Ujazd

Wymiar czasu pracy  -1 etat
Zatrudnienie od 1 sierpnia 2023 roku.

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek administracja, rachunkowość, finanse,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku pracy,
 6. prawo jazdy kat. B,

3. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu - ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. mile widziany staż pracy w jednostce samorządowej,
 3. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. dobra znajomość obsługi komputera, Pakiet Office, Edytor Aktów Prawnych XML

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i obsługa techniczno-biurowa związaną z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy,
 2. Obsługa jednostek pomocniczych gminy - współorganizowanie zebrań samorządów mieszkańców, przyjmowanie i wniosków i rozliczanie środków funduszu sołeckiego.
 3. Współudział w organizacji przeprowadzenia wyborów Prezydenckich, Parlamentarnych, Samorządowych i Referendum.
 4. Współdziałanie i współpraca z Stowarzyszeniami Odnowy Wsi, Kołem Gospodyń Wiejskich
 5. Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy, bieżącą obsługą inwestora oraz kontaktami zagranicznymi.
 6. Współredagowanie strony internetowej i BIP.
 7. Redagowanie kwartalnika gminnego. 

5. Warunki pracy

 1. praca w budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, drugie piętro (winda) w niepełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. Na przedmiotowym stanowisku praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Wymagana jest jednak dyspozycyjność –  praca w godzinach popołudniowych.
 2. Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: Umiejętność pracy z zespołem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność organizacji planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, zdolność analitycznego myślenia.
 3. Oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 sierpnia 2023 roku.

6. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko,
 2. list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 4. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. świadectwa pracy, z zakończonych wcześniej okresów zatrudnienia,
 6. oświadczenie o stopniu niepełnosprawności, (jeżeli taka występuje)
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,
 8. oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
 10. podpisana klauzula informacyjna,
 11. oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 7 w zaklejonych kopertach z napisem:
  „Nabór na wolne stanowisko do referatu organizacyjno-gospodarczego”,
 • elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 6 czerwca 2023 r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

z up. Burmistrza Ujazdu
Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza

PDFKlauzula informacyjna - stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze załącznik nr 1.pdf (139,82KB)
PDFKwestionariusz.pdf (54,81KB)
PDFZałaczniki do ogloszenia.pdf (140,48KB)