Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.468.2023 w sprawie sprzedaży formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Plac 1 Maja w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd

ZARZĄDZENIE NR 0050.468.2023
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Plac 1 Maja w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:
lokal mieszkalny nr 7, o pow. użytkowej 43,14 m2, mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym położonym w Ujeździe przy ul. Plac 1 Maja 15, na działkach nr 518, 519, 520, 521, 522 o łącznej powierzchni 0,1926 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00003936/9. Ułamkowe części gruntu w 193/10000 częściach, przynależne do ww. lokalu sprzedane zostaną na własność. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd, uchwalonym Uchwałą Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 706 z 18 lutego 2019 r. obowiązującą od dnia 5 marca 2019 r. oraz zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019 r., działki nr:
- 518 i 519 oznaczone są symbolami 7MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej i 2 KDG - teren drogi publicznej klasy G; 
- 520, 521 i 522 oznaczone są symbolem 7MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.
Ponadto działki położone są w granicach strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego miasta Ujazd - wpisanego do rejestru zabytków oraz w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej. Działki znajdują się na obszarze rewitalizacji i nie znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu.
§ 4. Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy Ujazd www.ujazd.pl, w biuletynie informacji publicznej gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl, w prasie lokalnej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
§ 5. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy stronie roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub w odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Ujazd
 
Hubert Ibrom