Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX.400.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sporządzoną „Ocenę aktualności Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy” stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Stwierdza się częściowy brak aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd uchwalonego uchwałą Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r.
§ 3. Stwierdza się brak aktualności następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd, dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce - Uchwała Nr XXIII/100/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 6 lipca 2004 r.;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd, dla części terenów wsi Olszowa - Uchwała Nr XXIII/103/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 6 lipca 2004 r.;
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd, dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Klucz - Uchwała Nr XXV/107/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2004 r.;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd - Uchwała Nr XXVI/109/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 września 2004 r.;
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd, dla terenów w granicach administracyjnych wsi Balcarzowice - Uchwała Nr XXVI /110/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 września 2004 r.;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice - Uchwała Nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2008 r.;
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2009 r.;
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka - Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 03 lipca 2009 r.

§ 4. Stwierdza się częściowy brak aktualności następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
1) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów - Uchwała Nr XLII/233/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r.;
2) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd - Uchwała Nr LIV/292/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 r.;
3) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe - Uchwała Nr XVIII.93.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2012 r.;
4) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa - Uchwała Nr XX.103.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r.;
5) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce - Uchwała Nr XX.104.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r.;
6) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa - Uchwała Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014 r.;
7) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice - Uchwała Nr X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r.;
8) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice - Uchwała Nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r.;
9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice - Uchwała Nr XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r.

§ 5. Stwierdza się aktualność następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice - Uchwała Nr XLV.279.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r.;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd - Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r.;
3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice – Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2020 r.;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice - Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 września 2020 r.;
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice - Uchwała Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 września 2021 r.
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach – Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2022 r.

§ 6. Przyjmuje się Wieloletni program sporządzania planów miejscowych zawarty w „Ocenie aktualności Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr LX.400.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-05-2023 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i.pdf (5,68MB)

PDFZalacznik1 LX.400.2023.pdf (5,26MB)