Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

Strona archiwalna

 

RG.6220.5.2023                                                                                                                                        Ujazd, dnia 7 czerwca 2023 r.

                                                            

 

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej KPA) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało wydane dnia 06.06.2023 roku postanowienie znak: RG.6220.5.2023 stwierdzające, że  nie uległy zmianie i są aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Logistycznego „ProLogis Ujazd” w rejonie wsi Sieroniowice i Zimna Wódka na działkach o nr ewidencyjnych: 615, 489/2, 1005, 44/3, 1007, 90/4, 98/2, 99/7, 102/7, 105/8” określone w decyzji Burmistrza Ujazdu nr RG.6220.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym na postanowienie służy stronom postępowania prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.

            Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Ujeździe: www.bip.ujazd.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na tablicach sołeckich w miejscowościach: Sieroniowice i Zimna Wódka.

 

 

                                                                                              Kierownik

                                                                       Referatu Gospodarki Nieruchomościami

                                                                                   i Ochrony Środowiska

                                                                                   (-) Iwona Warzecha