Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.

Termin: 22.06.2023, g. 12:00

Miejsce: MGODK

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Wręczenie nagród w konkursie literackim ,,Ujazd w Jubileuszowej poezji i prozie".
 4. 4. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom.
 5. 5. Wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom szkół gminy Ujazd.
 6. 6. Wręczenie nagród - stypendium Burmistrza Ujazdu.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 8. 8. Informacja o pracy Burmistrza.
 9. 9. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały:
  1. a. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2022 rok,

   PDFRAPORT O STANIE GMINY UJAZD ZA ROK 2022.pdf (7,35MB)

  2. b. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd,
  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwały o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (153,16KB)

   PDFUZASADNIENIE do uchwały wotum zaufania.pdf (90,35KB)

 10. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2022 rok i sprawozdań finansowych:
  1. a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,

   PDFZarządz. Nr 0050.455.2023 z 29.03.2023.pdf (268,92KB)

   PDFinformacja opisowa za 2022.pdf (1,00MB)

   PDFPlan i wykonanie dochodów za 2022 rok.pdf (630,38KB)

   PDFPlan i wykonanie wydatków - fundusz sołecki za 2022 roku.pdf (457,64KB)

   PDFPlan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 003.pdf (274,54KB)

   PDFPlan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 roku.pdf (509,71KB)

   PDFPlan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora f. publ za 2022 rok.pdf (490,44KB)

   PDFPlan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora za 2022 rok.pdf (471,54KB)

   PDFPlan i wykonanie wydatków - fundusz sołecki za 2022 roku.pdf (457,64KB)

  2. b. przedstawienie sprawozdań finansowych,
  3. c. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

   PDFInf. mienie 2022.pdf (353,50KB)

   PDFINFORMACJA o stanie mienia.pdf (418,93KB)

  4. d. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd,

   PDFRIO opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.pdf (313,53KB)

  5. e. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej,

   PDFOpinia Komisji Budżetu.pdf (83,50KB)

  6. f. dyskusja,
  7. g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (207,12KB)

 11. 11. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2022 rok w formie uchwały:
  1. a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

   PDFwniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2022 r.pdf (74,26KB)

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2022 r.pdf (668,12KB)

  2. b. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

   PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2022 r.pdf (156,17KB)

 12. 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
  2. b. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd;
  3. c. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd;
  4. d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego;
  5. e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 r.;
  6. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 13. 13. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 14. 14. Interpelacje i zapytania.
 15. 15. Przyjęcie protokołu z LIX Uroczystej Sesji Rady Miejskiej.
 16. 16. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej.
 17. 17. Sprawy różne.
 18. 18. Zakończenie posiedzenia.