Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.432.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2023

Na podstawie § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019, poz. 1653)

§ 1. 1. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Ujazd, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się w roku budżetowym 2023 - kwotę 45 976,00 zł. 2. Ze środków, o których mowa w ust. 1 dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.


3. Ze środków, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:
1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 5 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140): a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa ust. 2;

b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3;2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:
a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w ust. 2 pkt.1;

b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli - niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, której formę, wspomaganie lub sieć organizuje;3) opłaty pobrane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2;

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższei zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2023, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w wysokości do 80% obowiązującej opłaty semestralnej, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł za jeden semestr.

2. Szkolenia, seminaria i konferencje szkoleniowe dla rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych mogą być finansowane w całości ze środków finansowych naliczonych w ramach odpisu.


§ 3. Ustala się następujący rozdział środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kwocie 45 976,00 zł: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe - 18 696,00 zł, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie - 11 720,00 zł, 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej - 10 748,00 zł, 4) Publiczne Przedszkole w Ujeździe - 4 812,00 zł. § 4. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 3, przeznacza się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola na:
1) specjalności:
a) pedagogika specjalna,

b) oligofrenopedagogika,

c) doradztwo zawodowe,

d) biologia,

e) matematyka,


2) organizację innych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
a) procesowe wspomaganie,

b) uczeń cudzoziemski lub powracający z zagranicy,

c) depresja u uczniów - jak rozpoznawać i przeciwdziałać,

d) kary i nagrody w procesie wychowawczym,

e) innowacyjne metody nauczania,

f) logopedia - warsztaty,

g) matematyka - warsztaty,

h) Internet i multimedia w edukacji,

i) muzyka i ruch - warsztaty,

j) prawo oświatowe,

k) nadzór pedagogiczny.


§ 5. 1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przysługuje nauczycielom pełnozatrudnionym i niepełnozatrudnionym, jeżeli szkoła/przedszkole, w której starają się o dofinansowanie jest ich głównym miejscem pracy, a wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po akceptacji organu prowadzącego, dyrektor może wydać zgodę na dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.

2. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli składa dyrektor w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wnioski o dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli:
a) dyrektorzy składają w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe, wg wzoru określonegow załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


b) nauczyciele składają w szkołach i przedszkolu, w których są zatrudnieni, wg wzoru określonegow załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola,a dla dyrektora Burmistrz Ujazdu.

5. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwoty nie podlegają roszczeniom ze strony nauczycieli (dyrektorów).

§ 6. 1. Dofinansowanie do czesnego w przypadku studiów trwających dwa i więcej semestrów przyznawane jest dwa razy w roku, najpóźniej miesiąc po upływie semestru, którego dotyczył wniosek o dofinansowanie.

2. Pokrycie kosztów lub ich zwrot z tytułu udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach może nastąpić przed lub tuż po uczestniczeniu w danej formie doskonalenia zawodowego.
3. Studiujący nauczyciel (dyrektor) w przypadku, kiedy kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać sie o jedno dofinansowanie w semestrze.

§ 7. 1. Podstawą wypłaty dofinansowania jest rachunek, faktura, dowód opłaty poniesionej z tytułu podjęcia doskonalenia zawodowego.
2. Po zakończeniu danego etapu kształcenia nauczyciel (dyrektor) przedkłada do wglądu oryginał dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić jego ukończenie oraz kopię dowodu opłaty poniesionej z tego tytułu.
3. Przerwanie przez nauczyciela (dyrektora) toku określonej formy dokształcania lub doskonalenia powoduje konieczność zwrotu kwoty dofinansowania.

§ 8. Nauczyciel może nie otrzymać wsparcia na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, gdy: 1) złożył wniosek o dofinansowanie zbyt późno i środki finansowe zostały rozdysponowane;
2) zadeklarował dokształcanie, które nie jest przydatne w jego placówce;
3) jest zatrudniony w szkole/przedszkolu w ramach umowy na zastępstwo;
4) pracuje krócej niż dwa lata w danej placówce – nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony;
5) powtarza semestr na studiach podyplomowych lub korzysta z urlopu dziekańskiego.

§ 9. 1. Do dnia 31 marca 2023 r. dyrektorzy szkół i przedszkola, prowadzonych przez gminę Ujazd, sporządzają sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w roku 2022 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie może stanowić załącznik, składanego przez dyrektora jednostki, rocznego sprawozdania budżetowego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 złożone przez dyrektora szkoły lub przedszkola ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli może zostać zakwestionowane przez organ prowadzący.

§ 10. Ustaleń, o których mowa w § 2, 3, 4 dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola oraz po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli w Gminie Ujazd.
§ 11. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkola do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.432.2023.pdf (216,53KB)

PDFZalacznik2 0050.432.2023.pdf (221,50KB)

PDFZalacznik3 0050.432.2023.pdf (222,15KB)

PDFZalacznik4 0050.432.2023.pdf (242,89KB)