Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.435.2023 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-01-2023 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLI.269.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2022 - 2026 zarządzam co następuje:

§ 1. Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne pozostające w mieszkaniowym zasobie Gminy Ujazd wynosi 5,06 zł/m 2 powierzchni użytkowej. § 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.298.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
§ 4. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz

Hubert Ibrom